ASSALAMUALAIKUM

Bersua kita di halaman blog ini untuk berkongsi ilmu.

Mudah-mudahan dengan info-info yang dipaparkan akan dapat memberi manfaat kepada anda.

MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MURID….

Selasa, 24 April 2012

RPT Bahasa Melayu Tahun 5MINGGU/
TARIKH
TAJUK
ISI KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM
BAHASA


PENGISIAN KURIKULUM

1

4 – 6 JanRUMAHKU SYURGAKU
PKJR
Undang-undang Menyelamatkan kita

1.1       Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.


8.1       Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.


PKJR
3.1.1
3.14
                         6.2.5

1.1 Aras 1 (i)
     Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.


5.1 Aras 1 (i)
     Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1 Aras 1 (i)
    Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.


1.         Morfologi
- Kata Nama Am
- Kata Nama Khas
- Kata Ganti Nama
- Kata Hubung
- Kata Panggilan
- Tanda Baca

2.         Sintaksis
- Ayat Tunggal
- Ayat Majmuk
- Ayat Penyata
- Ayat Tanya
- Ayat Seru
- Ayat Perintah

3.         Sebutan dan Intonasi
-  Ayat Perintah
- Ayat Tanya
- Ayat Seru
- Tanda Baca

4.         Kosa Kata
- ikut teks

5.         Simpulan Bahasa


Ilmu :
- Pend. Islam
- Pend. Moral
- PSW

Nilai Murni :
- Hormat –
   menghormati
- Bekerjasama

KBT :
1.         Kontekstual
2.         KB
- Menjana idea
- Merumus
- Menginterpretasi
3. TKP
- Verbal-linguistik
- Interpersonal
- Visual ruang
4. Konstruktivisme
5. BCB2

9 – 13 Jan


KELUARGA HARMONI HIDUP DIBERKATIPKJR
Patuhi Undang-undang dan Peraturan

1.1       Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.
5.1   Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1   Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.
PKJR
3.1.1
3.1.3
3.3.5
3.1.6


1.1 Aras 2 (i)
    Bertukar-tukar  pandangan berdasarkan  sesuatu isi.

5.1 Aras 2 (i)
     Membaca pelbagai jenis ayat dengan  memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.
      Aras 2 (ii)
     Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

8.1 Aras 2 (i)
    Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat.

1.         Morfologi
- Kata Nama Am
- Kata Nama Khas
- Kata Ganti Nama
- Kata Hubung
- Kata Panggilan
- Tanda Baca

2.         Sintaksis
- Ayat Tunggal
- Ayat Majmuk
- Ayat Penyata
- Ayat Tanya
- Ayat Seru
- Ayat Perintah

3.         Sebutan dan Intonasi
-  Ayat Perintah
- Ayat Tanya
- Ayat Seru
- Tanda Baca
4.         Kosa Kata
- ikut teks
5.         Simpulan Bahasa

Ilmu :
- Pend. Islam
- Pend. Moral
- PSW

Nilai Murni :
- Hormat –
   menghormati
- Bekerjasama

KBT :
1.         Kontekstual
2.         KB
- Menjana idea
- Merumus
- Menginterpretasi

3. TKP
- Verbal-linguistik
- Interpersonal
- Visual ruang
4. Konstruktivisme
5. BCB


.


3

16 - 20 Jan

KASIH DISEMAI BUDI DIHARGAI


PKJR
Prihatin Terhadap Persekitaran
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

5.1   Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1   Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.


PKJR
1.4.9
1.5.3
1.6.21.1 Aras 3 (i)
    Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

5.1 Aras3 (i)
       Membaca ayat dalam teks dengan  sebutan dan intonasi yang betul.


8.1 Aras 3 (i)
       Membina ayat majmuk dengan   menggunakan kata hubung yang tepat.

1.         Morfologi
- Kata Nama Am
- Kata Nama Khas
- Kata Ganti Nama
- Kata Hubung
- Kata Panggilan
- Tanda Baca

2.         Sintaksis
- Ayat Tunggal
- Ayat Majmuk
- Ayat Penyata
- Ayat Tanya
- Ayat Seru
- Ayat Perintah

3.         Sebutan dan Intonasi
-  Ayat Perintah
- Ayat Tanya

- Ayat Seru
- Tanda Baca

4.         Kosa Kata
- ikut teks

5.         Simpulan Bahasa

Ilmu :
- Pend. Islam
- Pend. Moral
- PSW

Nilai Murni :
- Hormat –
   menghormati
- Bekerjasama

KBT :
1.         Kontekstual
2.         KB
- Menjana idea
- Merumus
- Menginterpretasi
3. TKP
- Verbal-linguistik
- Interpersonal
- Visual ruang

4. Konstruktivisme
5. BCB
4


30 Jan-3 Feb


SEKOLAH SELAMAT
PKJR
Bertindak Dengan Selamat

1.2   Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara  bertatasusila.


11.2  Mengulas karya bukan sastera dari  aspek penggunaan
        perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.


5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
        intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara
        yang dibaca.PKJR

1.4.10
7.11.2 Aras 1 (i)
       Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya.
        Aras 1 (ii)
        Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut.
       Aras 1 (iii)
        Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun.

11.2 Aras 1 (ii)
        Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.


5.2  Aras 1 (i)
       Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

        Aras 1 (ii)
        Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas

1.         Morfologi
- Kata Adjektif
- Kata Hubung
- Tanda Baca
- Makna Perkataan

2.         Sintaksis
- Ayat Tanya
(dengan kata tanya & tanpa kata tanya)

3.         Sebutan dan Intonasi
- Dialog
- Syair
- Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya
- Ucapan

4.         Kosa Kata
- Ikut teks

Ilmu :
- PSW
- Kajian Tempatan
- Sastera

Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Kasih Sayang
- Bekerjasama
- Berusaha
- Berhemah Tinggi

KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Membuat
  Kesimpulan
- Menciri
- Menganalisis
- Merumus
- Mengenal pasti

2.         TKP
- Verbal linguistik

3.         Kontekstual

4.         Konstruktivisme

5.         BCB508-11 Feb


SEKOLAH HARAPAN NEGARA  IMPIAN BERSAMAPKJR
Peraturan
Menyelamatkan Kita1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara  bertatasusila.


5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara  yang dibaca


8.2  Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.PKJR
3.1.4
10.1.4
                        10.1.7

1.2   Aras 2 (i)
        Mengemukakan soalan yang relevan tentang topic yang berkaitan.

        Aras 2 (ii)
        Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.

        Aras 3 (i)
        Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan

        menggunakan soalan    
        pelbagai aras.

5.2  Aras 2 (i)
       Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

        Aras 2 (ii)
        Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat  dalam teks.

        Aras 3 (i)
        Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

8.2   Aras 2 (i)
        Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan  ayat majmuk.


1.         Morfologi
- Kata Adjektif
- Kata Hubung
- Tanda Baca
- Makna Perkataan

2.         Sintaksis
- Ayat Tanya
(dengan kata tanya & tanpa kata tanya)

3.         Sebutan dan Intonasi
- Dialog

- Syair
- Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya
- Ucapan

4.         Kosa Kata
- Ikut teks

Ilmu :
- PSW
- Kajian Tempatan
- Sastera

Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Kasih Sayang
- Bekerjasama
- Berusaha
- Berhemah Tinggi
KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Membuat
  Kesimpulan
- Menciri
- Menganalisis
- Merumus
- Mengenal pasti

2.         TKP
- Verbal linguistik

3.         Kontekstual

4.         Konstruktivisme


5.         BCB
6

13-17 FebUSAHA TIDAK HENTI KEJAYAAN MENANTI

PKJR

Wira Keselamatan Jalan Raya

1.2       Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara  bertatasusila.5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara  yang dibaca.8.2       Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.


PKJR
7.4.3
10.1.1
                       10.1.4


1.2 Aras 2 (i)
       Mengemukakan soalan yang relevan  tentang topik yang berkaitan.
      
        Aras 2 (ii)
        Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.

5.2  Aras 3 (i)
        Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

       Aras 2 (i)
       Membaca pelbagai
       
        jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

        Aras (ii)
        Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat  dalam teks.

       Aras 3 (i)
        Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

 8.2 Aras 2 (i)
        Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.


1.         Morfologi
- Kata Adjektif
- Kata Hubung
- Tanda Baca
- Makna Perkataan

2.         Sintaksis
- Ayat Tanya
(dengan kata tanya & tanpa kata tanya)

3.         Sebutan dan Intonasi
- Dialog
- Syair
- Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya
- Ucapan

4.         Kosa Kata
- Ikut teks

Ilmu :
- PSW
- Kajian Tempatan
- Sastera

Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Kasih Sayang
- Bekerjasama
- Berusaha
- Berhemah Tinggi

KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Membuat
  Kesimpulan
- Menciri
- Menganalisis

- Merumus
- Mengenal pasti

2.         TKP
- Verbal linguistik

3.         Kontekstual

4.         Konstruktivisme

5.         BCB


7

20-24 FebAMALAN BERBUDI HIDUP HARMONI


PKJR
Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan  tentang sesuatu perkara.6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat  daripada internet.8.3  Menulis Perkataan dan ayat dengan menggunakan
        tulisan berangkai yang kemas
PKJR

3.1.4
3.1.5
3.1.6
9.1.3
                  9.1.4

1.3  Aras 1 (i)
       Menyatakan panduan tunjuk arah     kepada orang lain.

        Aras 1 (ii)
        Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan sopan.

6.1   Aras 1 (i)
        Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan

          penggunaan perkataan yang tepat.

        Aras 2 (i)
        Merujuki ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

8.3   Aras 1 (i)
        Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.


       Aras 2 (i)
        Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul.


1.         Morfologi
- Kata Sendi
- Kata Bilangan
- Kata Majmuk
- Kata Arah
- Kata Perintah
- Sinonim

2.         Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah3.         Sebutan dan Intonasi
- Dialog
- Pantun

4.         Kosa Kata
-Ikut teks

5.         Peribahasa
- Hidup Sepakat Membawa Berkat

Ilmu :
- PSW
- Kajian Tempatan

Nilai Murni :
- Baik hati
- Kerjasama
- Semangat 
   Bermasyarakat


KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Membuat 
  kesimpulan
- Menganalisis
- Membuat urutan
- Merumus
- Mengkategori

2.         TKP
- Verbal linguistik
- Interpersonal
- Intrapersonal
- Kinestetik

3.         Kontekstual

4.         TMK

5.         BCB


8

27FEB-
03 MAC

KERJASAMA ASAS KESEJAHTERAAN HIDUP


TOLERANSI TERAS KEMAKMURAN
PKJR
Pengguna Bertanggungjawab Tiba Selamat

1.3   Memberikan dan memahami arahan serta pesanan  tentang sesuatu perkara.


6.1  Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat  daripada internet.8.3  Menulis Perkataan dan ayat dengan menggunakan
        tulisan berangkai yang kemas


PKJR
3.1.5
3.1.6
9.1.4
10.1.2

1.3  Aras 2 (i)
        Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.

        Aras 2 (ii)
       Melaksanakan arahan serta  pesanan  dengan cepat dan tersusun.

        Aras 3 (i)
        Meneliti arahan serta pesanan untuk membuat tindakan yang wajar.

        Aras  (ii)
        Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

6.1  Aras 2 (i)
        Merujuki ensiklopedia yang tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

    Aras 3 (i)
    Mengakses maklumat daripada  laman web atau pelbagai sumber.

8.3   Aras 2 (i)
        Membina ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul.

       Aras 3 (i)
        Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik


1.         Morfologi
- Kata Sendi
- Kata Bilangan
- Kata Majmuk
- Kata Arah

- Kata Perintah
- Sinonim

2.         Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah

3.         Sebutan dan Intonasi
- Dialog
- Pantun

4.         Kosa Kata
-Ikut teks5.         Peribahasa
- Hidup Sepakat Membawa Berkat

Ilmu :
- PSW
- Kajian Tempatan

Nilai Murni :
- Baik hati
- Kerjasama
- Semangat 
   BermasyarakatKBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Membuat 
  kesimpulan
- Menganalisis
- Membuat urutan
- Merumus
- Mengkategori


2.         TKP
- Verbal linguistik
- Interpersonal
- Intrapersonal
- Kinestetik

3.         Kontekstual

4.         TMK

5.         BCB


10


19-23 MACALAM SEKITAR


ALAM BERSIH HIDUP SIHAT
PKJR
Bagaimanakah Kemalangan Jalan Raya Berlaku?

1.4   Menyatakan permintaan secara  berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan
        permintaan.6.2  Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.


8.2   Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.


8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu
        perkara.

PKJR
10.1.1
10.1.7
10.1.9


1.4  Aras 1 (i)
       Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.
     
       Aras (ii)
       Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.

6.2   Aras 1 (i)
        Mengenal pasti pengguanaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre.

8.2  Aras 1 (i)
       Membina ayat tunggal dan

         ayat majmuk berdasarkan tajuk.

8.4  Aras 1 (i)
       Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.

       Aras (ii)
        Menyatakan isi utama

        dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.


1.         Morfologi
-           Kata Tunggal
-           Kata Bilangan
-           Kata Adjektif
-           Kata Sendi
-           Penanda Wacana
-           Imbuhan

2.         Sintaksis
-           Ayat Penyata
-           Ayat Perintah

3.         Sebutan dan Intonasi
-           Intonasi ayat Bahasa Melayu
-           Pantun4.         Kosa Kata
-           Ikut teks

5.         Peribahasa
-           Umpama aur dengan tebing
-           Seperti kera sumbang
-           Seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-

masing.

Ilmu :
-           PSW
-           Kajian Tempatan
-           Sains

Nilai Murni :
-           Keberanian
-           Kerjasama
-           Semangat bermasyarakat
-           Kebersihan fizikal dan mental
-           Kerajinan

KBT :
1.         KB
-           Menjana idea
-           Membuat kesimpulan
-           Menganalisis
-           Membuat analogi
-           Meringkas
-           Menciri

2.         TKP
-           Verbal linguistik

3.         Kontekstual

4.         Kontrukstivisme

5.         BCB

11

26-30 MAC
MANUSIA PRIHATIN BUMI TERPELIHARAKEBERSIHAN NEGARA TANGGUNGJAWAB KITA


PKJR
Fikir Se belum Bergerak


 1.4  Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.


6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

8.4  Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu
        perkara.PKJR
10.1.3
10.1.9
 10.1.10

1.4 Aras 2 (i)
   - Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.

Aras 3 (i)
   - Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alas an untuk mengukuhkan permintaan.

6.2 Aras 2 (i)
   - Menyatakan perbezaan pengguanaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.

Aras 3 (i)
  - Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.

5.2 Aras 2 (ii)
   - Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.8.4 Aras 2 (i)
   - Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.


Aras 3 (i)
   - Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.


1.         Morfologi
-           Kata Tunggal
-           Kata Bilangan
-           Kata Adjektif
-           Kata Sendi
-           Penanda Wacana
-           Imbuhan

2.         Sintaksis
-           Ayat Penyata
-           Ayat Perintah

3.         Sebutan dan Intonasi
-           Intonasi ayat Bahasa Melayu
-           Pantun

4.         Kosa Kata
-           Ikut teks

5.         Peribahasa
-           Umpama aur dengan tebing
-           Seperti kera sumbang
-           Seperti enau dalam belukar

yang melepaskan pucuk masing-
masing.

Ilmu :
-           PSW
-           Kajian Tempatan
-           Sains

Nilai Murni :
-           Keberanian
-           Kerjasama
-           Semangat bermasyarakat
-           Kebersihan fizikal dan mental
-           Kerajinan

KBT :
1.         KB
-           Menjana idea
-           Membuat kesimpulan
-           Menganalisis
-           Membuat analogi
-           Meringkas
-           Menciri

2.         TKP
-           Verbal linguistik


3.         Kontekstual

4.         Kontrukstivisme

5.         BCB12

02 -06 APR


SUKAN DAN KESIHATAN
KESIHATAN ASAS KESEJAHTERA-AN
PKJR
Cabaran Menunggang Basikal


3.1  Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dgn menggunakan kata, istila, frasa ayat yg tepat dan laras bahasa yg sesuai.

6.3   Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi
         sampingan daripada teks.


8.5   Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan
       
        dalam sesebuah karangan.

PKJR
1.4
1.5
 3.1.6
4.2


3.1 Aras 1 (i)
       Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.

       Aras (ii)
        Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.6.3 Aras 1 (i)
       Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

8.5 Aras1 (i)
       Memilih dan mengenal pasti penanda wacana.

      
      
        Aras (ii)
        Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.

1.         Morfologi
-           Kata Kerja
-           Penanda Wacana
-           Sinonim

2.         Sintaksis
-           Ayat Tanya

3.         Sebutan dan Intonasi
-           Ayat Tanya

-           Dialog
-           Dikir Barat

4.         Kosa Kata
-           Ikut teks

5.         Peribahasa
-           Sebatang kara
-           Bangkai bernyawa


-           Tulang belakang
-           Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Ilmu :
-           PJK
-           Sains

Nilai Murni :
-           Hemah tinggi
-           Kebersihan fizikal dan mental
-           Rasional
KBT
1.         KB
-           Menjana idea
-           Membuat kesimpulan
-           Menganalisis
-           Mengelaskan
-           Mengenal pasti
idea utama dan sokongan
-           Banding beza


2.         TKP
-           Verbal linguistik
-           Muzik
-           Visual ruang
-           Logik Matematik

3.         Kontekstual

4.         Konstruktivisme

5.         BCB
13

09 - 14 APR


CEGAH SEBELUM PARAH


AWAS! NYAMUK

PKJR
Etika Berbasikal

3.1  Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dgn menggunakan kata, istila, frasa ayat yg tepat dan laras bahasa yg sesuai.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi
         sampingan daripada teks.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan
        dalam sesebuah karangan.8.4   Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu
        perkara.PKJR
1.2.2
1.2.3
5.1.8
                        5.1.9

3.1 Aras 2 (i)
       Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan.
       Aras  (ii)
        Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.
       Aras 3 (i)
        Menganalisis data berdasarkan   sesuatu perkara.
        Aras 3 (ii)
        Membentangkan hasil analisis secara tepat.

6.3  Aras 2 (i)
       Membaca dan mengenal pasti idea

        utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.
       
        Aras 3 (i)
        Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.

8.5  Aras 2 (i)
        Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
       Aras 3 (i)
        Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk  menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

8.4  Aras 3 (i)
        Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap1.         Morfologi
-           Kata Kerja
-           Penanda Wacana
-           Sinonim

2.         Sintaksis
-           Ayat Tanya

3.         Sebutan dan Intonasi
-           Ayat Tanya
-           Dialog
-           Dikir Barat

4.         Kosa Kata
-           Ikut teks

5.         Peribahasa
-           Sebatang kara
-           Bangkai
bernyawa
-           Tulang belakang


-           Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Ilmu :
-           PJK
-           Sains

Nilai Murni :
-           Hemah tinggi
-           Kebersihan fizikal dan mental
-           Rasional

KBT
1.         KB
-           Menjana idea
-           Membuat kesimpulan
-           Menganalisis
-           Mengelaskan
-           Mengenal pasti
idea utama dan sokongan

-           Banding beza


2.         TKP
-           Verbal linguistik
-           Muzik
-           Visual ruang
-           Logik Matematik

3.         Kontekstual

4.         Konstruktivisme

5.         BCB1416 - 20 APR

KEPENGGUNA-AN


HARI USAHAWAN MUDA


PKJR
Penyelesaian Masalah

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.


8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

PKJR

10.1.5
10.1.6

1.6   Aras  1 (i)
        Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.

 
       Aras 1 (ii)
       Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barangan yang diperlukan.

6.4  Aras 1 (i)
        Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.

        Aras 1 (ii)
        Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.

8.6  Aras 1 (i)
        Menggunakan borang pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.

        Aras 1 (ii)
        Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.


1.         Morfologi
-           Kata Tanya

2.         Sintaksis
-           Ayat Tanya

3.         Sebutan dan Intonasi
-           Ayat Tanya
-           Gurindam

4.         Kosa Kata
-           Ikut teks

5.         Peribahasa
-           Seperti rusa masuk kampung
-           Alah membeli menang memakai
-           Tepuk dada tanya selera
-           Ikut hati mati, ikut rasa binasa.Ilmu :
-           KT
-           KH
-           Matematik

Nilai Murni :
-           Berdikari
-           Hormat-menghormati
-           Kebebasan
-           Kejujuran

KBT :
1.         KB
-           Menjana idea
-           Mengintepretasi
-           Merumus
-           Menyusun atur
-           Membuat kaitan
dan perhubungan

2.         TKP
-           Verbal linguistik

-           Interpersonal

3.         Kontekstual

4.         Konstruktivisme

5.         BCB
15

23 – 27 APRIL

BERDIKARI TERAS KEAMAJUANPENGGUNAAN BERMAKLUMAT PERBELANJAAN BERHEMAT


PKJR
Tindakan Sewaktu Kecemasan

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.


8.6   Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.6.4   Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

PKJR

10.1.5
10.1.6

1.6  Aras 2 (i)
        Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan

        Aras 3 (i)
        Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.

8.6   Aras 2 (i)
        Membina perenggan isi yang lengkap dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian.

        Aras 3 (i)
        Menulis karangan yang lengkap menetapi ciri-ciri wacana yang baik.

6.4  Aras 2 (i)
        Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.

       Aras 3 (i)
        Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.


1.         Morfologi
-           Kata Tanya

2.         Sintaksis
-           Ayat Tanya

3.         Sebutan dan Intonasi
-           Ayat Tanya
-           Gurindam

4.         Kosa Kata
-           Ikut teks

5.         Peribahasa
-           Seperti rusa masuk kampung
-           Alah membeli menang memakai
-           Tepuk dada tanya selera
-           Ikut hati mati, ikut rasa binasa.Ilmu :
-           KT
-           KH
-           Matematik

Nilai Murni :
-           Berdikari
-           Hormat-menghormati
-           Kebebasan
-           Kejujuran

KBT :
1.         KB
-           Menjana idea
-           Mengintepretasi
-           Merumus
-           Menyusun atur
-           Membuat kaitan
dan perhubungan

2.         TKP
-           Verbal linguistik
-           Interpersonal

3.         Kontekstual

4.         Konstruktivisme

5.         BCB16

30 APR- 04MEI

KE PUNCAK JAYA

PKJR
Mari Kita Selidik
2.1  Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan
        dan intonasi yang baik, jelas dan teratur

7.2  Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan
        sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada
         pembaca.

11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan

        persoalan, watak dan
        perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

                    PKJR
3.1.3
3.1.4
10.1.9
                       10.1.102.1  Aras 1 (i)
        Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

        Aras 1 (ii)
        Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.

7.2  Aras 1 (i)
        Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

11.3  Aras 1 (i)
        Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden.

        Aras 1 (ii)
        Mengenal pasti watak dan

          perwatakan yang terdapat dalam teks.

       Aras 1 (iii)
        Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.


1.         Morfologi
- Kata Banyak Makna

2.         Sintaksis
- Ayat Penyata

3.         Sebutan dan Intonasi
- Sajak
- Pantun
- Syair
- Gurindam

4.         Kosa Kata
- Ikut teks

5.         Peribahasa
- Tenggelam 
   Punca
- Besar hati
- Terlajak perahu 
   boleh diundur,

    terlajak kata 
    buruk padahnya.Ilmu :
- Sastera
- Pend. Moral

Nilai Murni :
- Berdikari
- Baik hati
- Kebebasan
- Kesyukuran
- Keberanian

KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Banding beza
- Menganalisis
- Menyusun atur
- Membuat
   Kesimpulan

2.         TKP
- Interpersonal


3.         Kontekstual

4.         Konstruktivisme


17

07 – 11 MEI


BUAT BAIK DIBALAS BAIKBERUNDUR SEBELUM TERLAJAK
PKJR
Rumuskan

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan
        dan intonasi yang baik, jelas dan teratur


7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan

          bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan
        perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.


PKJR

3.1.4
10.1.9
                       10.1.10

2.1  Aras 2 (i)
       Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.
              
        Aras 2 (ii)
        Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan gaya penghayatan yang sesuai.

7.2    Aras 2 (i)
        Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

        Aras 3 (ii)
        Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.
        Aras 3 (i)
        Mengklasifikasikan pelbagai jenis  ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan   alasan.

11.3 Aras 2 (i)
        Mentafsir latar yang terdapat dalam karya.

        Aras 2 (ii)
        Menjelaskan plot yang terdapat dalam sesebuah karya.
    
        Aras 3 (i)
        Mengulas tema dan persoalan   dalam karya.1.         Morfologi
- Kata Banyak Makna

2.         Sintaksis
- Ayat Penyata

3.         Sebutan dan Intonasi
- Sajak
- Pantun
- Syair

- Gurindam

4.         Kosa Kata
- Ikut teks

5.         Peribahasa
- Tenggelam 
   Punca
- Besar hati
- Terlajak perahu 
   boleh diundur,

    terlajak kata 
    buruk padahnya.Ilmu :
- Sastera
- Pend. Moral

Nilai Murni :
- Berdikari
- Baik hati
- Kebebasan
- Kesyukuran
- Keberanian


KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Banding beza
- Menganalisis

- Menyusun atur
- Membuat
   Kesimpulan

2.         TKP
- Interpersonal


3.         Kontekstual

4.         Konstruktivisme
1814 – 18 MEI


BUAH SERIBU KHASIAT
TANAMAN ORGANIK

PKJR
Undang-undang Menyelamatkan Kita

6.6   Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan
        ilmu


9.1  Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan.2.2   Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

PKJR
3.1.1
3.1.4
                        6.2.5              


6.6 Aras I (i)
       Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

       Aras 1 (ii)
        Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat

       ramalan.

        Aras 2 (i)
        Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan.

9.1  Aras 1 (i)
       Mengeja dan menulis perkataan dan rangkaikata yang dibacakan.


2.2  Aras 1 (i)
        Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.

        Aras 2 (i)
        Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.1.         Morfologi
- Kata Keterangan
- Kata Bantu
- Frasa Nama

2.         Sintaksis
- Ayat Penyata

3.         Sebutan dan Intonasi
- Berita
- Dialog
- Lagu

4.         Kosa Kata
- Ikut teks

Ilmu :
- KT
- Matematik

Nilai Murni :
- Berdikari
- Kerajinan

KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Meramal
- Menganalisis

- Banding beza
- Merumus

2.         TKP
- Naturalis
- Logik Matematik

3.         Kontekstual

4.         Konstruktivisme
2011 – 15 JUN
HASIL TERNAKAN KITA


PKJR
Patuhi Undang-Undang dan Peraturan

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.


6.6  Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan
        ilmu.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan.

PKJR

3.1.1
3.1.3
3.1.5
                        3.1.62.2  Aras 3(i)
        Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.


6.6  Aras 3 (i)
        Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.

9.1  Aras 3 (i)
        Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.


1.         Morfologi
- Kata Keterangan
- Kata Bantu
- Frasa Nama

2.         Sintaksis
- Ayat Penyata

3.         Sebutan dan Intonasi
- Berita
- Dialog
- Lagu

4.         Kosa Kata
- Ikut teks

Ilmu :
- KT
- Matematik

Nilai Murni :
- Berdikari
- Kerajinan

KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Meramal
- Menganalisis

- Banding beza
- Merumus

2.         TKP
- Naturalis
- Logik Matematik

3.         Kontekstual

4.         Konstruktivisme
2118 -22 JUN

KEBUDAYAAN MALAYSIA
KEBUADAYAAN NEGARA KEBANGGAAN KITA

PKJR
Prihatin Terhadap Persekitaran

7.1  Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks
        yang tersurat dan tersirat.


10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan

        
          puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan
        bermakna.
1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang
      tersurat dan tersirat.

PKJR

1.4.9
1.5.3
1.6.2


7.1  Aras 1 (i)
        Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.
10.1 Aras 1 (ii)
         Menyatakan andaian yang dibuat    secara ringkas.

        Aras 1 (i)
         Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

       Aras 1 (iii)
        Membina draf karangan yang lengkap.

1.5  Aras 1 (i)
        Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan


1.         Morfologi
- Kata Seruan
- Kata Hubung
- Kata Kerja
- Frasa Nama
2.         Sintaksis
- Ayat Seruan
- Ayat Tunggal

3.         Sebutan dan Intonasi
- Sajak
- Dialog
- Pantun

4.         Kosa Kata
- Ikut teks

5.         Peribahasa
- Hidup muafakat membawa berkat


Ilmu :
- KT
- Pend. Moral

Nilai Murni
- Baik hati
- Kerajinan
- Hormat-menghormati
- Kasih sayang
- Patriotisme
- Semangat bermasyarakat

KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Meramal
- Menganalisis
- Banding beza
- Merumus
- Mensintesis
- Membuat kesimpulan
- Mereka cipta

2.         TKP
- Naturalis
- Muzik
- Verbal linguistik

3.         Kontekstual
4.         TMK
22

25 – 29 JUNBUDI BAHASA BUDAYA KITAWARISAN DISEMAI BUDAYA DIKEKAL
PKJR
Bertindak Dengan Selamat


1.5  Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang
        tersurat dan tersirat.


10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan
        puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan  bermakna.

7.1  Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks
        yang tersurat dan tersirat.

10.3 Membuat ringkasan  daripada bahan yang  didengar atau  dibaca.
PKJR

1.4.10
                              7.11.5  Aras 2 (i)
        Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.

        Aras 3 (i)
        Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat.

10.1 Aras 2(ii)
        Menulis karangan dengan bahasa   deskriptif.
7.1  Aras 3 (i)
        Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

10.3 Aras 3 (i)
        Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.


1.         Morfologi
- Kata Seruan
- Kata Hubung
- Kata Kerja
- Frasa Nama

2.         Sintaksis
- Ayat Seruan
- Ayat Tunggal

3.         Sebutan dan Intonasi
- Sajak
- Dialog
- Pantun

4.         Kosa Kata
- Ikut teks

5.         Peribahasa
- Hidup muafakat membawa berkat

Ilmu :
- KT
- Pend. Moral

Nilai Murni
- Baik hati
- Kerajinan


- Hormat-menghormati
- Kasih sayang
- Patriotisme
- Semangat bermasyarakat

KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Meramal
- Menganalisis
- Banding beza
- Merumus
- Mensintesis
- Membuat kesimpulan

- Mereka cipta

2.         TKP
- Naturalis
- Muzik
- Verbal linguistik

3.         Kontekstual
4.         TMK


23
02 -06 JULAI
NILAI MURNI
BERSATU TERAS KEHARMONIANPKJR
Peraturan Menyelamatkan Kita

3.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan  yang  meyakinkan


9.3  Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara
        kohensif.

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat  daripada internet.

 7.2  Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan
        sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada
         pembaca.

PKJR

3.1.4
10.1.4
                       10.1.7


3.2          Aras 1 (i)
        Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara  dengan memberikan alasan yang sesuai.
      
9.3   Aras 1 (i)
        Menulis maklumat mengikut prosedur yang   betul.


6.1  Aras 1 (i)
        Merujuk perkataan dan kamus untuk mencari makna, meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan

7.2   Aras 1 (i)
        Mengecam diksi, istilah dan ayat yang  memberi kesan dengan menyatakan sebab.


1.         Morfologi
- Kata Ganda Seluruh
- Imbuhan Apitan
   ke-..an
- Sinonim

2.         Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah

3.         Sebutan dan Intonasi
- Pidato
- Sajak
- Berita

4.         Kosa Kata
- Ikut teks

5.         Peribahasa
- Bersatu teguh,  
   bercerai roboh

- Bagaikan telur di
  hujung tanduk.
Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
- Kesusasteraan

Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Patriotisme
- Kebebasan

KBT :
1.         Menjana idea
- Mereka cipta
- Hubung kait
- Merumus
- Menyelesaikan masalah
- Membuat gambaran
   mental
- Menganalogi

2.         TKP
- Interpersonal
- Verbal Linguistik

3.         Kontekstual

4.         BCB
24

09 – 13 JULAI


AKU TETAP BERSAMAMUPKJR
Wira Keselamatan Jalan Raya7.2  Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan  sastera yang dapat

          membawa kesan tertentu kepada  pembaca9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara
        kohensif.

3.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan  yang  meyakinkan

PKJR

7.4.3
10.1.1
                       10.1.4

7.2  Aras 2 (i)
        Memilih ayat yang memberikan   kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.
      
       Aras 3 (i)
        Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang  memberikan kesan dengan mengemukakan alasan

        Aras 3 (i)                   
        Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

9.3  Aras 2 (i)
       Menyusun maklumat penting yag   terdapat dalam  bahan grafik

        Aras 3 (i)
        Menterjemahkan maklumat yang  terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.

3.2  Aras 2 (i)
       Membenangkan fakta tentang sesuatu topik  dengan ulasan yang wajar.
       Aras 3 (i)
       Menerangkan sebab dan akibat  tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit.


1.         Morfologi
- Kata Ganda Seluruh
- Imbuhan Apitan
   ke-..an
- Sinonim

2.         Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah

3.         Sebutan dan Intonasi
- Pidato
- Sajak
- Berita

4.         Kosa Kata
- Ikut teks

5.         Peribahasa
- Bersatu teguh,  
   bercerai roboh

- Bagaikan telur di
  hujung tanduk.
Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
- Kesusasteraan


Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Patriotisme
- Kebebasan

KBT :
1.         Menjana idea
- Mereka cipta
- Hubung kait
- Merumus
- Menyelesaikan masalah
- Membuat gambaran
   mental
- Menganalogi

2.         TKP
- Interpersonal
- Verbal Linguistik

3.         Kontekstual

4.         BCB
25

16 – 20 JULAI


BUDI DIKENANG BAKTI DISANJUNG


PKJR
Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam


3.2   Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan  yang  meyakinkan
9.3   Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara
        kohensif.
7.2   Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai
          jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan  sastera yang dapat

          membawa kesan tertentu kepada  pembaca.


PKJR

3.1.4
3.1.5
3.1.6
9.1.3
                        9.1.4
3.2  Aras 3 (i)
        Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit.

9.3  Aras 3 (i)
        Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.


7.2  Aras 3 (i)                    
        Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan

          kesan dengan mengemukakan alasan.


1.         Morfologi
- Kata Ganda Seluruh
- Imbuhan Apitan
   ke-..an
- Sinonim

2.         Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah

3.         Sebutan dan Intonasi
- Pidato
- Sajak
- Berita


4.         Kosa Kata
- Ikut teks

5.         Peribahasa
- Bersatu teguh,  
   bercerai roboh

- Bagaikan telur di
  hujung tanduk.
Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
- Kesusasteraan


Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Patriotisme
- Kebebasan

KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Mereka cipta
- Hubung kait

- Merumus
- Menyelesaikan masalah
- Membuat gambaran
   mental
- Menganalogi

2.         TKP
- Interpersonal
- Verbal Linguistik
3.         Kontekstual
4.         BCB
26

23 – 27 JULAI


SETIA KEPADA NEGARA


PKJR
Pengguna Bertanggungjawab Tiba Selamat

3.3   Menyampaikan maklumat kepada pihak laindalam
        aktiviti yang terancang.


9.2   Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada
        bahan yang didengar dan dibaca.

6.2   Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.7.3   Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

PKJR
3.1.5
3.1.6
9.1.4
                       10.1.2


3.3   Aras 1 (i)
        Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul.

9.2   Aras 1 (i)
        Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh

6.2  Aras 1 (i)
        Mengenalpasti penggunaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre.

7.3  Aras 1 (i)
       Memilih bahan sastera dan bukan  sastera yang sesuai untuk dibaca

1.         Morfologi
- Kata Adjektif
- Sinonim

2.         Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah

3.         Sebutan dan Ejaan
- Ayat Perintah

4.         Kosa kata
- Ikut teks

5.         Peribahasa
- Bersatu teguh, 
  bercerai roboh
- Ringan tulang,
  berat perut.


Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
- PSW

Nilai Murni :
- Kasih sayang
- Kerajinan
- Kebebasan

KBT :
1.         KB
- Menjana idea
- Menganalisis
- Banding beza
- Merumus
- Mencirikan
- Membuat kesimpulan
- Menganalogi

2.         TKP
- Interpersonal
- Muzik
- Verbal lingusitik

3.         Kontekstual

4.         BCB

1 ulasan: